دکتر صفایی

امکان رزرو برای این دکتر وجود ندارد.

رده علمی :
 • خرداد 1398
 • تیر 1398
 • امروز: 31-02-1398
 • یکشنبه 1398/03/12 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30
 • یکشنبه 1398/03/19 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30
 • یکشنبه 1398/03/26 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30
 • یکشنبه 1398/04/02 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30
 • یکشنبه 1398/04/09 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30
 • یکشنبه 1398/04/16 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30
 • یکشنبه 1398/04/23 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30
 • یکشنبه 1398/04/30 00:00 - 09:30 تعداد قابل رزرو: 30 ظرفیت باقی مانده: 30