کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم درمانگاه جوادالائمه افسریه

برنامه پزشکان

دکتر شیرخانلو

روز های حضور : دوشنبه

زمان حضور : 10 تا 12

رزرو نوبت

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه

زمان حضور : 14 تا 16

رزرو نوبت

روز های حضور : یکشنبه و پنجشنبه

زمان حضور : یکشنبه 11 تا 13

پنجشنبه 10تا 12

رزرو نوبت

روز های حضور : سه شنبه

زمان حضور : 10 تا 13

رزرو نوبت

دکتر موسوی

روز های حضور : دوشنبه

زمان حضور :  17 تا 19

رزرو نوبت

روز های حضور : چهارشنبه

زمان حضور : 13 تا 15

رزرو نوبت

دکتر ادیبی

روز های حضور : شنبه

زمان حضور :  10 تا 15

رزرو نوبت

روز های حضور :  چهارشنبه

زمان حضور : 10 تا 12

رزرو نوبت