کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم درمانگاه جوادالائمه افسریه

کلینیک تریاژ

کلینیک تریاژ

کلینیک تریاژ:
اساس معاینات چشم بیماران مبتنی بر اصول علمی بوده و در این روند بیماران در 2 مرحله ، ابتدا کلینیک تریاژ سپس معاینات تخصصی تحت معاینات چشم پزشکی قرار میگیرند.
همکاران ما در این خصوص تمام تلاش خود را در حوزه ی معاینات پایه مصروف داشته و بیماران و مراجعین محترم را در ادامه روند معاینات راهنمایی و در صورت لزوم درمان های فوق تخصصی را رهنمون خواهند شد.
بیمارانی که نیاز به پیگیری درمان دارند ، معاینات ایشان به صورت پرونده ثبت و روند بهبودی ایشان از طریق بررسی این پرونده ها رصد خواهد شد.